EBELİK 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ SEÇME NEDENLERİ VE MEZUNİYET SONRASI İSTİHDAM PLANLARI

Selda İLDAN ÇALIM, Emine Öztürk, Seval Cambaz Ulaş, Yonca Çiçek Okuyan, Hülya Demirci

Özet


ÖZET

Amaç: Bireylerin meslek seçimi ve istihdam planı,  hayatının en önemli kararlarından olup tüm yaşamını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı ebelik 4. Sınıf öğrencilerinin meslek seçim nedenlerini ve istihdam planlarını incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel tiptedir. Araştırmanın evren ve örneklemini, 2016-2017 eğitim öğretim yılı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 4.sınıf öğrencileri (n=85) oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış 27 sorudan oluşan anket formuyla toplanmıştır.

Bulgular: Ebelik öğrencilerinin yaş ortalaması 22,0±1,5 (Min:19-Max:32) bulunmuştur. Öğrencilerin %31,8’i devlet yurdunda kalmaktadır; çalışanların oranı %4,7’dir. Öğrenci ebelerin çoğu (%70,6) mesleği isteyerek seçtiğini belirtmiştir. Bu kararı, ebe olmak istediği için kendisinin verdiğini ifade eden öğrencilerin oranı %51,8’dir. Ebelik öğrencilerinin en fazla çalışılmak istedikleri yerin koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü birinci basamak sağlık hizmetleri (%78,8) olduğu ve yarısından çoğu (%57,6), mezuniyet sonrası ilk tercih olarak buralarda çalışmayı planladıkları bulunmuştur.

Sonuç: Ebelik öğrencilerinin çoğunun, ebelik mesleğini isteyerek seçtiği ve mezun olduktan sonra koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü birinci basamakta çalışmayı planladıkları saptanmıştır. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar

Bilgin Z, Ocakçı AF. Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011;14(3): 40-46.

Sarıkaya T, Khorshıd L. Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2009;7(2);393-423.

Yurtsal BZ, Biçer S, Duran Ö, Şahin A, Arslan M, Yavrucu ÖK. Sağlık bilimleri fakültesi ebelik 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin mesleğe ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. 2014; 2 (2):15-25.

Huicho L, Molina C, Diez-Canseco F, Lema C, Miranda JJ, Huayanay-Espinoza CA, Lescano AG. Factors behind job preferences of Peruvian medical, nursing and midwifery students: a qualitative study focused on rural deployment. Human Resources For Health. 2015; 13(90):1-11

Feijen-de Jong EI, Kool L, Jansen DEMC. Perceptions of nearly graduated fourth year midwifery students regarding a ‘good midwife’ in the Netherlands. Midwifery.2017; 50: 157–162.

İnce S, Khorshid L. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;18(3):163-71.

Erkal Sİ, Yalçın AS, Sancar B. Ankara üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin ebelik ve hemşirelik bölümlerini seçme nedenleri. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012; s:73-90.

Tezel A, Arslan S. Erzurum sağlık yüksekokulu 1. Sınıf öğrencilerinin mesleklerini seçmeye ve mesleğe ilişkin görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2002; 5(2):1-7.

Yücel U, Oran NT, Yüksel E. Ebelik öğrencilerinin meslek ile ilgili görüşlerinin ve mezuniyet sonrası çalışmak istedikleri kurumların değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 6(4): 69-76.

Atasoy I, Ermin C. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin mesleklerine bakış açısının incelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(2): 83-91

Borrelli, SE. What is a good midwife? Insights from the literature. Midwifery 2014;30: 3–10.

Karaoğlu L, Çelebi E, Pehlivan E. Nursing, midwifery and health officer programs undergraduate students’ attitudes towards their future career: motivating/demotivating professional characteristics and career preferences. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2007; 14(4) 219-225.

Yüksekol ÖD, Duman M, Koç Ö, Yeşil G, Yakkan F. Karararslan B. Ebelik öğrencilerinin mesleğe bakış açıları ve gelecekten beklentilerinin belirlenmesi. 4. Uluslararası, 8. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Biruni Üniversitesi, 20-22 Nisan 2017, Bildiri Kitabı (Poster ): 132.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İşgücü İstatistikleri 2017 Raporu. http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=24634 (Erişim: Kasım 2017)

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), İşgücü İstatistikleri 2014 İstatistik Raporu. http://tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2015_13_20150319.pdf (Erişim: Kasım 2017)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.