Emzirme Değerlendirme Ölçeği’nin (The Infant Breastfeeding Assesment Tool) Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi

Nurcan Çelik, Hülya Demirci

Özet


Amaç: Bu araştırma, Emzirme Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliğini belirlemek amacı ile yapıldı.

Gereç ve yöntem:  Araştırmanın örneklemini, 1 Haziran- 31 Temmuz 2007 tarihleri arasında bir devlet hastanesinde doğum yapmış 103 lohusa oluşturdu. Veriler, görüşme formu ve Türkçe Emzirme Değerlendirme Ölçeği ile toplandı. Ölçeğin dil eşdeğerliliği uzman görüşüne başvurularak; geçerliliği,  kapsam ve eş zaman geçerliği test edilerek; güvenirliği, iç tutarlık katsayısı ve madde-toplam puan korelasyonu ile sınandı.

Bulgular: Emzirme Değerlendirme Ölçeği’nin eş zaman geçerliliğini sağlamak için “LATCH Emzirme Tanılama Aracı” kullanıldı. İki ölçek puanı arasında pozitif yönde, çok güçlü ve istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<0.000). Ölçeğin iç tutarlılığının belirlenmesinde madde-toplam puan korelasyonu değerlerinin 0.87 ile 0.95 arasında olduğu belirlendi. Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.92 olarak bulundu. 103 anneye uygulanan Emzirme Değerlendirme Ölçeği’nden elde edilen toplam ölçek puanı ile doğum eylemine  müdahale durumu, meme  başının durumu, bebeğin cinsiyeti, loğusaların emzirme memnuniyet dereceleri ve emzirmek için alındığında bebeğin durumu arasında istatistiksel olarak fark vardı (p<0,05).

Sonuç: Emzirme Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe formu erken lohusalık döneminde, yenidoğanın emzirme yeterliliğini değerlendirmek için anneler ve sağlık profesyonelleri tarafından kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: Emzirme Değerlendirme Ölçeği; Geçerlik; Güvenirlik


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Eroğlu K, Koç G. Anne sütü ve emzirme. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Program ve Özet Kitabı; Ankara; 2007; 155-158.

Taşkın L. Doğum ve kadın sağlığı hemşireliği, Geliştirilmiş 13. Baskı, Ankara, Akademisyen Tıp Kitabevi; 2016; 573-574.

Koç G, Tezcan S. Gebelerin emzirmeye ilişkin tutumları ve emzirme tutumunu etkileyen bazı faktörler. H.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005; 1-13.

Sökücü F, Aslan E. Kadının çalışma durumunun emzirmeye etkisi. İÜFN. Hem. Derg. 2012; 20(1):62-8.

Pineiro-Albero RM, Ramos-Pichardo JD, Oliver-Roig A, Velandrino-Nicolas A, Richart-Martinez M, Garcia-de-Leon-Gonzalez R, et al. The Spanish version of the prenatal breast-feeding self-efficacy scale: reliability and validity assessment. Int J Nurs Stud. 2013; 50:1385–90.

Varol D. Doğum sonrası 6 ay boyunca sürdürülen emzirme eğitiminin tek başına anne sütüyle beslenme süresine ve büyümeye etkisi [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. İstanbul. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2004.

Özer A, Taş F, Ekerbiçer H. 0-6 Aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2010; 9(4):15-20.

Varol D, Yıldız S. Doğum sonrası 6 ay boyunca sürdürülen emzirme eğitiminin tek başına anne sütüyle beslenme süresine ve büyümeye etkisi. İÜFN Hem. Derg. 2006; 14(56):27-40.

Çelebioğlu A, Küçükoğlu S. Hasta yenidoğanların annelerinin emzirme öz yeterlilik düzeyi ve emzirme başarılarının incelenmesi. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2014; 2(1):1-11.

Başgün A, Çeber E. Translation and validation of the Breast-feeding Self-efficacy Scale into Turkish. Midwifery. 2011; 27:246–53.

Jenny I, Debbie J, Marion C, Cathy C, Hazel T. The development of a new breastfeeding assessment tool and the relationship with breastfeeding self-efficacy, Midwifery. 2015; 31(1):132-7.

Mattews, M. Devoloping an instrument to assess infant breasfeeding behavior in early neonatal period. Midwifery, 1988; 4:154-65.

Matthews M. The relationship between maternal labour analgesia and delay in the initiation of breastfeeding in the first four days postbirth. Midwifery. 1989; 5(1):3-5.

Matthews M. Mother’s satisfaction with their neonates’ breasfeeding behaviors, JOGNN. 1991; 20:49-55.

Riordion J. Predicting breastfeeding problems, AWNONN Lifelines. 1998; 2(6):31-3.

Koyun K. LATCH Emzirme tanılama ölçeği’nin kullanımı ve yenidoğan emzirme başarısını inceleyen bir çalışma. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2001.

Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri SPSS uygulamaları. 2. Baskı. Ankara: Emek Ofset; 2003.

Baydur H, Eser E. Uygulama: Yaşam kalitesi ölçeklerinin psikometrik çözümlenmesi. Sağlıkta Birikim. 2006; 1(2):99-123.

Dönmez YC. Kaliteli perioperatif hemşirelik bakım skalası (Good Perioperative of Nursing Care Scale)’nın Türk hemşire ve hastaları için geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2006.

Çam MO, Baysan AL. Tutum ölçeği hazırlamada nitel ve nicel adımlar. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi. 2010; 2:59-71.

Esin MN. Veri toplama yöntem ve araçları &Veri toplama araçlarının güvenirlik ve geçerliği. Erdoğan S, Nahcivan N, Esin MN, editörler. Hemşirelikte Araştırma. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2014; 216-33.

Erefe İ. Veri toplama araçlarının niteliği. Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri. İstanbul: Odak Ofset; 2002; 169-188.

Ercan İ, Kan İ. Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2004; 30(3): 211-6.

Kozak M. Bilimsel Araştırma: Tasarım, yazım, ve yayım teknikleri. Ankara: Detay Yayımcılık; 2015; 145-146.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.