OKUL SÜTÜ TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI

Çiğdem Nilüfer Umar

Özet


Bu çalışmada öğrenci ebeveyn ve öğretmenlerinin okul sütüne ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Okul Sütü Tutum Ölçeği’nin madde havuzu 15 maddeden oluşturulmuştur ve  İstanbul İlindeki Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerinde rastgele bir şekilde seçilen farklı devlet ve özel anaokulu ve ilkokullarında öğrenim gören  öğrencilerin 248 ebeveyni ve 155 öğretmeni olmak üzere toplam 403 kişiye uygulanmıştır . Tüm cevap formları incelendiğinde eksik cevaplanmış 28 cevap formu geçersiz sayılmıştır.  Okul Sütü Tutum Ölçeği’nin KMO değeri ve Bartlett testi sonuçları incelenmiş ve değerlerin istatistiksel olarak anlamlı olması [KMO: 0.856 x2 =1517,490, sd = 45, p < .000] sonucundan hareketle veri setinin faktörleştirmeye uygun olduğuna karar verilmiştir. Ölçeğinin yapı geçerliliği açımlayıcı faktör analizi ile belirlenmiştir. Yapı geçerliliği kuramsal açıklamalar doğrultusunda “Yeterli ve Dengeli Beslenme Boyutu” ve “Süt İçme Alışkanlığı Kazanımı Boyutu”” olmak üzere iki faktörlü olarak analiz edilmiştir. Bu iki boyut toplam varyansın %57,728’ini açıklamaktadır. Okul Sütü Tutum Ölçeği’nin güvenirliği 0,819 değerinde Cronbach Alpha katsayısı bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda, Geliştirilen Okul Sütü Tutum Ölçeği’nin öğretmenlerin ve ebeveynlerin okul sütü uygulamasına yönelik farkındalık kazanmaları ve uygulamaya destek olma yönündeki çalışmalar öncesinde onların okul sütüne ilişkin tutumlarının araştırılmasına yönelik yapılacak uygulama ve çalışmalarda  kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Afacan, Ö., Aydogdu, M. The Science Technology Society (STS) Course Attitude Scale. International Journal of Environmental and Science Education. 2006; 1(2), 189–201.

Arlı, M. Anne ve Çocuk Beslenmesi(1.Baskı). Ankara: Pegem A .Yayıncılık. 2002.

Besler H, Ünal S. Ankara’da Satılan Sokak Sütlerinin Bazı Vitaminler Açısından değerlendirilmesi ve Ev Koşullarında Uygulanan Kaynatmanın Süreye Bağlı Olarak Vitaminlere Olan Etkisi. IV Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Bildiri Kitabı. 2006.

Büyüköztürk, Ş. Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 2002a; 32(2), 470-483.

Büyüköztürk, Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Elkitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 2002b.

Çalıştır, B., Dereli, F., Eksen, M., Aktaş, S. “Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2005; 2(2):1-8.

Demirci, M. Beslenme. Tekirdağ: Rebel Yayıncılık. 2003.

Demircioğlu, Y., Yabancı, N. “Beslenmenin Bilişsel Gelişim ve Fonksiyonları ile İlişkisi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003; 24, 170–179.

DeVillis, Robert. F.Scale Development. Theory and Applications. Second Edition. Sage Publications Inc. 2003).

Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., Strahan, E. J. Evaluating the Use of Exploratory Factor Analysis in Psychological Research. Psychological Methods. 1999; 4 (3), 272-299.

Gorsuch, R. L. Exploratory Factor Analysis: Its Role in Items Analysis. Journal of Personality Assessment. 1997; 68(3), 532-560.

Hasipek , S., Sürücüoğlu, M. S. Ülkemizde Okul Öncesi Çocuklarda Görülen Beslenme Sorunları ve Beslenmenin Önemi. 10. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. 22–25 Mayıs. Ankara: Ya-Pa. 1994.

Hayton, J. C., Allen, G., Scarpello, V. Factor Retention Decisions in Exporatory Factor Analysis: a Tutorial on Paralel Analysis. Organizational Research Methods. 2004; 7, 191.

Henson, R. K., Reborts, J. K. Use of Exploratory Factor Analysis in Published Research: Common Errors and Some Comment on Improved Practice. Educational and Psychological Measurement. 2006; 66, 33.

Kahn, J. H. Factor Analysis in Counseling Psychology Research, Training, and Practice: Principles, Advances, and Applications. The Counseling Psychologist. 2006; (34), 684.

Kan, A. Psikolojik Değişkenleri Ölçmek İçin Kullanılan Ölçekleme Yaklaşımları Üzerine Bir Karşılaştırma. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi. 2008; 4(1), 2-18.

Kaptan, S. Bilimsel Araştırmalar ve İstatistik Teknikleri (BAT). Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri. 1998.

Karasar, N. Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2005.

Lawshe, C. H. “A quantitative approach to content validity.” Personnel Psychology. 1975. 28, 563–575.

Marino, R. , Stuart, G. W. The Validity and Reliability of the Tertiary Student Values Scale. Medical Education. 2005; (39), 895-903.

McGartland, R. D., Berg-Weger, M., Tebb, S., Lee, E. S., Rauch, S. Objectifying content validity: Conducting a content validity study in social work research. Social Work Research. 2003; 27(2), 94 - 104.

Osborne, J., Costello, A. B. Best Practises in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most From Your Analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation. 2005; (10), 7.

Pedersen, S. , Lui, M. Teachers' beliefs about issues in the implementation of a student centered learning environment. Educational Technology Research and Development. 2003; 51 (2). 57- 76.

Steger, M. F. Illustration of Issues in Factor Extraction and Identification of Dimensionality in Psychological Assessment Data. Journal of Personality Assessment. 2006; 86(3), 263-272.

Tan S. Okul Sütü Programı, Ankara:TEAE-Bakış. 2003.

Tavşancıl, E. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Üçüncü Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2006.

Tekin, H. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları. 1991.

Tezbaşaran, A.A. Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. İkinci Baskı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 1997.

Togerson, W.S. Theory and Methods of Scaling, New York: Wiley. 1958.

Wetherilt, H. Sağlıklı Beslenme,Sağlıklı Yaşam. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları. 2006.

Yurdugül, H. Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği için Kapsam Geçerlik İndekslerinin Kullanılması, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Denizli.2005.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.