Beden Eğitimi Öğretim Yeterliliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Mustafa Kayıhan ERBAŞ, Yaprak KALEMOĞLU VAROL, Hüseyin ÜNLÜ

Özet


Bu çalışmada, Humphries ve ark. (2012) tarafından beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretim yeterliklerini ölçmeye yönelik olarak geliştirilen “Beden Eğitimi Öğretim Yeterliği Ölçeğinin (BEÖYÖ)” Türkçe formunun geçerliğinin ve güvenirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 217 (%46.5 kız, %53.5 erkek, Myaş=21.79) öğrenci oluşturmuş, Cronbach Alpha değeri .94 ve test-tekrar test güvenirliği ise .86 bulunmuştur. Alt boyutların iç tutarlık katsayıları .70 - .84 arasında değişmektedir. BEÖYÖ’nün faktör yapısını ortaya koymak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları Türkçe ölçeğin özgün formunda olduğu gibi yedi boyutlu bir yapıda olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre uyarlanan ölçeğin Türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğretim yeterliliklerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Öğretim, Yeterlik, Beden Eğitimi, Öğretmen Eğitimi


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.

Bu makale hakkındaki yorumlar

Tüm yorumları gör


##submission.copyrightStatement##