Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Görevli Araştırma Görevlilerinin Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi

Erkan Faruk ŞİRİN

Özet


Bu araştırma, beden eğitimi ve spor yüksekokulu araştırma görevlilerinin mesleki doyum düzeylerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini; Türkiye genelinde beden eğitimi ve spor yüksekokullarında-bölümlerinde görev yapan, yüz yüze görüşme ve e-mail yolu ile araştırmaya katılan 96 araştırma görevlisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, kişisel bilgi formu ve mesleki doyumuna ilişkin algıları ölçen mesleki doyum ölçeği (Kuzgun, Sevim ve Hamamcı 1998) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde değişkenlere bağlı olarak t testi, Kruskal Wallis testi, Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; araştırmaya katılan araştırma görevlilerinin mesleki doyum ölçeğinden aldıkları puanların aritmetik ortalaması 80,02 olarak bulunmuş ve mesleki doyum düzeylerinin yüksek olduğu kabul edilmiştir. Mesleki doyum düzeylerinin incelenmesi sonucunda ise mesleki doyum toplam ve mesleki doyumun “niteliklere uygunluk, gelişme isteği” alt boyut puanlarında araştırma görevlilerinin yaş, hizmet süresi, bağlı bulunan enstitü, öğretim görülen program, değişkenlerine göre önemli bir farklılık saptanmamıştır. Gelişme isteği boyutunda ise cinsiyetin önemli bir etkisi olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki doyum; araştırma görevlisi; beden eğitimi ve spor yüksekokulu


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.

Bu makale hakkındaki yorumlar

Tüm yorumları gör


##submission.copyrightStatement##