15-18 Yaş Grubu Elit Bireysel Sporcular, Elit Takım Sporcuları ve Sporcu Olmayan Bireylerin Benlik Saygısı Puanlarının Karşılaştırılması

Itır Beril YEGÜL, Ziya KORUÇ

Özet


Bu araştırmada 15-18 yaş grubu elit takım sporcuları, elit bireysel sporcular ve sporcu olmayan bireylerin benlik saygısı puanlan arasındaki farkın belirlenmesi amaçlandı. Araştırmaya; 84 sporcu olmayan, 75 takım sporcusu ve 70 bireysel sporcu olmak üzere 229 kişi katıldı. Bu üç gruba Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Sosyodemografik Bilgi Alma Formu uygulandı. Gruplar arasındaki farka bakmak için, Tek yönlü Varyans Analizi kullanıldı. F değerinin anlamlı çıktığı durumlarda ise gruplar arasındaki fark; Tukey testi ile belirlendi (p < 0.05).

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin, benlik saygısı, insanlara güven duyma, hayalperestlik, psikosomatik belirtiler, kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetme, tartışmalara katılabilme derecesi, ana-baba ilgisi ve psişik izolasyon alt ölçeklerinde üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Buna karşılık, elit bireysel sporcuların kendilik kavramı sürekliliğinin, kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu (p<0.05), kontrol grubundaki bireylerin elit bireysel sporculara göre eleştiriye daha fazla duyarlı oldukları belirlendi (p<0.05). Kontrol grubundaki bireylerin elit takım sporcularına göre daha yüksek depresif duygulanıma sahip oldukları saptandı (p<0.05). Elit takım sporcularında baba ile ilişkinin kontrol grubuna ve elit bireysel sporculara göre daha fazla olduğu saptandı (p<0.05). Farklı sosyo-ekonomik düzeylerin benlik saygısı puanlarıyla karşılaştırılması sonucunda da, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Bu da sosyo-ekonomik düzeyin benlik saygısını etkilemediğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Elit Sporcu, Benlik, Benlik Saygısı


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.

Bu makale hakkındaki yorumlar

Tüm yorumları gör


##submission.copyrightStatement##