Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Sosyo Ekonomik Durumları ile Bu Branşa Katılım Nedenlerinin Araştırılması

Cemal GÜNDOĞDU, Hülya BİNGÖL, Nevzat Mutlutürk, Mustafa TÜRKMEN

Özet


Amaç: Bu araştırmanın amacı, üniversitelerde öğrenim gören Taekwondo milli takım sporcularının sosyo-ekonomik durumları ile bu branşa katılım nedenleri ve beklentileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, üniversitelerde öğrenim gören milli taekwondo sporcuları oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise, üniversitelerde öğrenim gören 80 (18 Kadın, 62 Erkek) milli taekwondo sporcusu oluşturmaktadır. Sporcuların sosyo-ekonomik durumlarını ve branşa katılım nedenlerini ölçen anket formu, önce benzer araştırma örneklerinden yararlanılarak taslak form haline getirilmiş, daha sonra da uzman beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve sporcuların görüşleri alınarak anket formuna son şekli verilmiştir. Verilerin analizinde, SPSS programında yer alan; yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılarak analiz edilmiştir. Güvenirlilik ve geçerlik analizlerinin KMO değeri 0,674; Bartlett testi 690,398 ve Cronbach Alpha güvenlik katsayısı da 0,815 olarak belirlenmiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda; sporcuların % 58.75’i (47 sporcu) ekonomik durumlarının orta seviyede olduğu, taekwondo branşını tercih etme sebebi olarak (x=3.89) beden eğitimi öğretmeninden etkilendikleri ve ayrıca taekwondo branşından en büyük beklentilerinin (x=4.61)00 milli takım sporcusu olarak ülkelerini temsil etmek olduğu ve taekwondo sporunun topluma yaygınlaştırılmasında en çok taekwondo federasyonunun etkili olduğunu (x=3.74)  düşündükleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler; Taekwondo, Sosyo ekonomik durum, Milli sporcu, Beklenti


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.

Bu makale hakkındaki yorumlar

Tüm yorumları gör


##submission.copyrightStatement##