Genç Basketbolcularda 8 Haftalık Antrenman Programının Fiziksel Parametrelere Etkisi

Öznur AKYÜZ

Özet


Amaç: Bu çalışma 8 haftalık basketbol antrenmanın bazı fiziksel parametreler üzerine etkisini gözlemlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya Pınar Karşıyaka Spor Kulübü 16 yaş grubu basketbol takımından 11 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların yaş ortalamaları 16±0 yıl,  boy ortalamaları 1,88±0,08 cm ve vücut ağırlığı ortalamaları 75,63±9,878 kg‘dir. Çalışmada 8 hafta boyunca 6 gün basketbol antrenmanına ilave olarak 3 gün kuvvet antrenmanı uygulanmıştır. Basketbol antrenmanlarının süresi 90 dk (15 dk. ısınma, 60 dk. drill çalışması, 15 dk. soğuma), kuvvet antrenmanlarının süresi ise 60 dk. olarak gerçekleştirilmiştir. Antrenmanlar saat 16:30 ile 18:30 arasında gerçekleştirilmiştir. Sezon ortasında gerçekleştirilen bu ölçümlerde sporcuların el-pençe kuvveti, bacak kuvveti, sırt kuvveti ve otur-eriş testi ölçümleri 8 hafta öncesi ve 8 hafta sonrasında uygulanmıştır. Elde edilen veriler Spss 22 paket programında Wilcoxon Rank Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Elde edilen veriler sonucunda sırt, bacak, sağ-sol el pençe kuvvetinde anlamlı olmasa da artış meydana gelmiştir. Sonuç: Veriler sonucunda olumlu bir artış meydana gelmemesi sporcuların antrenman programı ve ölçümlerinin sezon ortasında yapılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir.


Anahtar Kelimeler


Esneklik, Kuvvet, Sürat, Basketbol

Referanslar


Akkuş H.. İnal A.N. (1999). Selçuk Üniversitesi Erkek Basketbol. Güreş ve Voleybol Takımlarındaki Sporcu Öğrencilerin Sırt. Pençe. Bacak Kuvvetlerinin ve Anaerobik Güçlerinin Ölçümü Ve Kıyaslanması. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 1(1): 82-86.

Akyüz, Ö., Çoban, C., Dilber, A. O., Ergün, Z., Taş M, Işık Ö, et al. (2016). İşitme Engellilerde Statik Denge Düzeylerinin Belirlenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 110-116.

Akyüz, M., Uzaldi, B. B., Akyüz, Ö., & Doğru, Y. (2016). Comparison of Sprint Reaction and Visual Reaction Times of Athletes in Different Branches. Journal of Education and Training Studies, 5(1), 94-100.

Aslan. C. S.. Büyükdere. C.. Köklü. Y.. Özkan. A.. & Özdemir. F. N. Ş. (2011). Elit Altı Sporcularda Vücut Kompozisyonu. Anaerobik Performans Ve Sırt Kuvveti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 8. 1612-1628.

Bakırcı. A.. & Kılınç. F. (2014). Hazırlık Periyodunda Uygulanan Kombine Antrenmanların Üniversite Basketbol Takımının Performans Düzeyine Etkisi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi. 1(2). 48-67.

Cengiz. Ö. (2012). Profesyonel Basketbolcuların Maç Öncesi Ve Sonrası Pençe Ve Sırt Kuvvetlerinin Belirlenmesi Dicle Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi Diyarbakır.

Ercan. Ü. (2012). 10 Haftalık Antrenmanın İlköğretim Küçükler Kategorisinde Futbol Oynayan Öğrencilerin Kuvvet. Dayanıklılık Ve Esneklik Düzeyleri Üzerine Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi Dumlupınar Üniversitesi. Kütahya.

Erol E.A.. Sevim Y. (1993) Çabuk Kuvvet Çalışmalarının 16-18 Yaş Grubu Basketbolcuların Motorsal Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. Spor Bilimleri Dergisi. 4(3): 25-37.

Gökdemir, H. (1999). Farklı Branşlardaki Erkek Futbolcuların Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 1(1). 17-19.

Güler, D. (2007). Amatör Futbolcularda Müsabaka Döneminde Yapılan 7 Haftalık Futbol Antrenmanlarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(13), 44-51.

Güler, Ü., Yüksek S. (2003). Elit Bayan Futbolcuların Sezon Boyunca Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 11(3):74-79.

Kafkas. A. Ş.. & Çoksevim. B. (2014). İzokinetik Egzersiz Programlarının Sporcuların Üst Ve Alt Ekstremite Kas Gurupları Üzerine Etkisi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi. 1(3). 10-21.

Kılınç F. Koç H. Erol A.E. Pulur A. Gelen E. (2011) Kısa Kamp Döneminde Uygulanan Yoğun Antrenmanların Yıldız Erkek Basketbolcuların Biyomotorik ve Teknik Performansları Üzerine Etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi: 8:1.

Korkmaz. E. (2013). Farklı İllerdeki Basketbol Takımlarının Bazı Fizyolojik Parametrelerinin Ve Müsabaka Öncesi Sonrası Kan Laktat Seviyelerinin Karşılaştırılması. Doktora Tezi Atatürk Üniversitesi. Erzurum.

Pamuk. Ö.. Kaplan. T.. Taşkın. H.. & Erkmen. N. (2008). Basketbolcularda Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerin Farklı Liglere Göre İncelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi. 6:(3);141-144.

Pazarözyurt. İ. (2008). Elit Bayan Basketbolcularda Antropometrik Özellikler. Dikey Sıçrama ve Omurga Esnekliğinin Mevkilere Göre İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi. Adana.

Savucu. Y.. Polat. Y.. Ramazanoğlu. F.. Karahüseyinoğlu. M. F.. & Biçer. Y. S. (2004). Alt Yapıdaki Küçük. Yıldız Ve Genç Basketbolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 18(4). 205-209.

Saygın. Ö.. Polat. Y.. & Karacabey. K. (2005). Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 19(3). 205-212.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.

Bu makale hakkındaki yorumlar

Tüm yorumları gör


##submission.copyrightStatement##